Via Nova College

 • Over

  Het Via Nova College daagt leerlingen uit tot het leveren van optimale prestaties in een kleinschalige en veilige leeromgeving. Daarbij gaan we uit van de talenten, kwaliteiten en mogelijkheden van elk kind. Het Via Nova onderwijs is gericht op de toekomst en verbindt de leerling met de maatschappij waarin wij samen leven.

  Binnen het loopbaanleren oriënteren de leerlingen zich op hun beroepsrichting en op hun vervolgopleiding na het Via Nova. Hun ervaringen en ontwikkeling verwerken zij in een portfolio. Dit gaat mee in hun hele schoolloopbaan.

  Het Via Nova College is een openbare vmbo-school voor eigentijds, ondernemend en sportief onderwijs. De school onderscheidt zich onder andere door onze focus op de mogelijkheden en kwaliteiten van de leerlingen, veel persoonlijke aandacht en inzet op een brede en sportieve ontwikkeling. Er is aandacht voor persoonlijke ontwikkeling door middel van loopbaanleren.

 • Leerlingenzorg

  Elke ochtend start de dag met mentortijd. Op deze manier is er zeer frequent contact tussen mentor en leerling waardoor de mentor de leerling goed kan leren kennen, volgen en begeleiden.

  Sommige leerlingen hebben achterstanden op verschillende gebieden, bijvoorbeeld bij rekenen of taal. Deze leerlingen hebben daar gerichte hulp bij nodig. Op basis van testgegevens wordt ondersteuning op maat aangeboden. Hiervoor wordt een Ontwikkelings Perspectief Plan opgesteld door de mentor opgesteld. Dit wordt besproken en geëvalueerd met ouders. Leerlingen met dyslexie hebben recht op ondersteunende faciliteiten. In de bovenbouw wordt tevens een examenvreestraining aangeboden.

  Ter ondersteuning van de school is er een zorgadvies team. Dit is een team van interne- en externe zorgexperts. Zij bespreken leerlingen die tijdens hun schoolloopbaan tegen leer- en/of ontwikkelingsproblemen aanlopen. Onze school beschikt over eigen leerlingbegeleiders. Ook hebben wij de mogelijkheid om de hulp in te roepen van onze schoolmaatschappelijk werkster of schoolverpleegkundige.

 • Kwaliteit

  Het Via Nova College vindt het belangrijk om te onderzoeken of de doelen die we ten aanzien van onze onderwijsactiviteiten gesteld hebben, behaald worden. Daarbij staan de volgende vragen centraal: Doen we de goede dingen? Doen we de dingen goed? Hoe weten wij dat? Vinden anderen dat ook?

  Wij beantwoorden deze vragen bijvoorbeeld door de resultaten van leerlingen op leerstof afhankelijke en onafhankelijke toetsen en op school en landelijke examens te analyseren en te bespreken met teamleiders, vakgroepen en mentoren. Ook doen we onderzoek naar de tevredenheid van leerlingen, ouders en medewerkers. Uiteraard doen wij mee aan Vensters voor Verantwoording waar gegevens en opbrengsten van het Via Nova College gepresenteerd worden.

  Leerplicht ambtenaren onderzoeken de verzuimregistratie van onze school. In het laatste onderzoek (juli 2013) is alles in orde bevonden.

  De onderwijsinspectie heeft onze school in juni 2014 bezocht en geconcludeerd dat het onderwijs in alle leerwegen voldoende is.

 • Oudercontact

  De mentor begeleidt de leerling en is de belangrijkste schakel tussen school en thuis. Op verschillende manieren leggen en onderhouden zij het contact met de ouders/verzorgers:

  • ouderavonden
  • rapportbespreking
  • portfoliopresentaties

  Tevens wordt er ook contact gelegd en onderhouden door middel van:

 • Leerweg

  Via Nova is een LOOT-school. Dit betekent dat leerlingen die op een hoog niveau sporten de mogelijkheid krijgen om hun sport te combineren met school. Voor leerlingen die van sport houden is er de sportklas.

  Via Nova College biedt de volgende leerwegen aan:

  • Mavo / Theoretisch Leerweg (GL/TL), wij noemen dit Mavo-Plus vanwege het extra beroepsgerichte vak.
  • Kader Beroepsgerichte Leerweg (KL)
  • Basis Beroepsgerichte leerweg (BL)

  Bij alle leerwegen is leerwegondersteuning mogelijk (lwoo)

 • Afdeling

  Via Nova College biedt de sectoren Economie en Zorg & Welzijn aan. Ook is het mogelijke om een combinatie van sectoren te volgen binnen de keuzedelen. De basis- en kaderleerlingen kiezen in leerjaar 2 uit de volgende beroepsgerichte vakken:

  • Economie en Dienstverlening
  • Zorg & Welzijn

  De leerlingen die de theoretische leerweg afleggen, volgen naast hun zes avo-vakken een beroepsgericht vak. In leerjaar 2 maken zij een keuze voor één van de twee uitstroomvarianten.

  Na het VMBO kunnen leerlingen van het Via Nova College doorstromen naar alle sectoren van het MBO. Met een BBL-diploma naar niveau 2, met een KBL-diploma naar niveau 3 of 4 en met een TL-diploma naar niveau 4 of naar Havo 4.

Contact

Via Nova College
Maartvlinder 7
3544 DA Utrecht
tel: 030-6702500
e-mail: info@vianovacollege.nl

Open dagen:

Download de schoolgids

Website